HU

SK

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenia

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území mesta silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území mesta.

VZN č.1/2011: o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na   území   obce Somotor

VZN č.2/2011: Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

VZN č.2/2011 Dodatok č. 1

 VZN č.3/2011: Podmienky prijímania detí do materskej školy a výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

VZN č.4/2011: o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je Obec Somotor

VZN č.4/2011: o určení výšky stravnej jednotky pre cudzích stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ Somotor, ktorej zriaďovateľom je Obec Somotor

VZN č. 1/2012 ktorým sa ustanovuje Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Somotor

VZN č. 2/2012 ktorým sa upravujú podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 3/2012 Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií

VZN č. 4/2012 Všeobecne záväzné nariadenie obce Somotor č.  4 /2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a školských zariadení so sídlom na území obce Somotor

Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v katastrálnom území Somotor, Véč, Nová Vieska pri Bodrogu

VZN č. 2/2013 o záväznej časti územného plánu obce Somotor

VZN č. 2/2013 príloha č. 1 o záväznej časti územného plánu obce Somotor

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdu na dieťa v materskej škole a školských zariadení so sídlom na území obce Somotor na rok 2014

VZN č. 1/2014 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

VZN č. 2/2014 o miestach na vylepovanie volebných plagátov obce Somotor

VZN 4. 3/2014 o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v katastrálnom území Somotor, Véč a Nová Vieska pri Bodrogu

VZN č. 1 /2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území obce Somotor

VZN č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Somotor

Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 30.11.2012

Dodatok č. 2/2016 k VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 30.11.2012

Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 1/2012 ktorým sa ustanovuje Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Somotor zo dňa 30.01.2012

VZN č. 1/2017 Obce Somotor o organizácii miestneho referenda

VZN č. 2/2017 o vylepovaní volebných plagátov na území obce

VZN č. 3/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Somotor

Dodatok k VZN č. 5/2005

Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2011 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je Obec Somotor

Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Dodatok č. 3/2019 k VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 30.11.2012

Dodatok č. 4/2019 k VZN č.4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 30.11.2012

VZN 1/2020 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Somotor zo dňa 15.12.2015

VZN 1/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Somotor

VZN 2/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Dodatok č.2/2022 k VZN č.1/2014

Dodatok č. 3/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Dodatok č. 4/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Dodatok č. 5/2022 k VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

Dodatok č. 5/2023 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

VZN č. 1/2023

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2023