HU

SK

 

 

 

Triedený zber odpadov

Kalendár vývozov

Zber komunálneho odpadu 2024

Ako a prečo triediť odpad

Súťaže, hry

Čo patrí a nepatrí do triedeného zberu

Oznámenie o úrovni vytriedenia a vyzbieraných množstvách

VZN o nakladaní s KO a DSO

Kompostovanie

Program odpadového hospodárstva KSK 2021-2026

Harmonogram magyarul 2024

Označovanie obalov

Ročné výkazy o KO

Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

Ročný výkaz o KO 2023

Certifikát za rok 2023

História obalov