HU

SK

 

 

 

 Školy

 

1. Základná škola s vyuč.jazykom slovenským, ul.Hlavná 41, 076 35 Somotor,

- riaditeľka školy: Ing.Zuzana Fucsková, telef.: 056/6396395

2. Základná škola s vyuč.jazykom maďarským, ul.Hlavná 40, 076 35 Somotor

- riaditeľka školy: Mgr. Klára Kovácsová , tel.: 056/6396181

Školská jedáleň - ul.Hlavná 40, vedúca ŠJ Mária Szemánová tel. 056/6396289

Materská škola - ul.Obchodná 385, 076 35 Somotor,

riaditeľka: Bc. Mária Sedlák Üveges tel:  056/396127